ارزیابی کارایی شرکت ها با استفاده از مدل پویای تحلیل پوششی داده ها DEA ( مطالعه موردی : شرکت های خودروسازی )

ارزیابی عملکرد یکی از وظایف اساسی مدیریت برای دستیابی به اطمینان از استفاده بهینه منابع و رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده است. این ارزیابی به صورت های مختلف از جمله مقایسه منابع مورد استفاده و نتایج حاصله یا داده ها و ستاده ها به صورت معیاری به عنوان کارایی بین صفر و یک یا برحسب درصد بین صفر تا صد صورت می گیرد. در استفاده از این مدل ها باید به دو نکته توجه داشت. ابتدا تعیین اصولی معیارهای ورودی و خروجی برای یک سازمان و دیگری با توجه به مدلهای DEA مختلف انتخاب نوع مدل از لحاظ نوع بازده به مقیاس، ورودی محور یا خروجی محور بودن با توجه به نوع مساله اهمیت دارد. در این تحقیق 3 متغیر نهاده ای و 2 متغیر ستاده ای تعریف شده و اطلاعات 7 شرکت در طی 5 سال متوالی استخراج گردیده است. مدل DEA برای شرکت ها با استفاده از نرم افزار DEAP اجرا شده و به بررسی نتایج و تحلیل آن ها پرداخته می شود. علاوه بر ارزیابی کارایی واحدها، واحدهای مرجع، میزان کمبود و مازاد در خروجی و ورودی، ضریب استفاده از هر الگو برای واحدهای ناکارا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که در مدل تحلیل پوشش …

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*